نشانی:

ایران، خراسان رضوی، مشهد، بلوار شهید دستغیب،مجتمع تجارت کامپیوتر تک یک، طبقه یک، واحد یک

تلفن:

05137600520-21

ئیمەیل:

info@ayeezh.com

وبسایت:

www.ayeezh.com

*

*